Dansk

Priser på www.laidbackluxury.dk er dagspriser og køber vil blive faktureret den pris, der er pågældende bestillingsdagen. Alle priser på www.laidbackluxury.dk er inkl. moms. Når køber handler på www.laidbackluxury.dk foregår dette på følgende sprog: Engelsk.

Betaling på  www.laidbackluxury.dk skal ske via PayPal el MobilePay Ved køb via Paypal – Når køber har lagt en ordre gennem www.laidbackluxury.dk vil betalingen foregå via PayPal. – Køber kan enten logge ind som gæst eller oprette en konto via e-mail adresse samt adgangskode for at betale en ordre. – Når køber er oprettet stilles køber om til betaling i PayPal. – Det er gratis at betale med PayPal i danske kroner, uanset om køber bruger sin saldo eller et tilknyttet kort. – PayPal pålægger kun gebyr til sælger for deres behandlinger af transaktioner. – Køber betaler udelukkende et gebyr, hvis købet indebærer en valutaveksling. Sikkerhed via Paypal: For nærmere information om køberbeskyttelse klik på følgende link: Paypal køberbeskyttelse

Levering af varer fra www.laidbackluxury.dk anses for sket, så snart køber har modtaget varen. Alle bestillinger sendes med Post Nord eller DAO, medmindre andet er aftalt særskilt mellem køber og www.laidbackluxury.dk Levering vil normalt ske indenfor 3-5 arbejdsdage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges. Vi sender alle varer som pakkepost, det gør det muligt at spore pakken, hvis der skulle opstå problemer. Varerne er forsikrede under forsendelsen og ved modtagelse bedes du kontrollere pakkens indhold. Er pakken og/eller indholdet beskadiget, når du modtager det, skal du anmelde det til Post Nord med det samme, eller senest 2 dage efter modtagelsen. www.laidbackluxury.dk er ikke ansvarlig for varer, der er beskadiget under transporten.

Fri fragt i Danmark på de fleste køb på www.laidbackluxury.dk (Dette gælder ikke udenlandske køb!)

Ved handel på www.laidbackluxury.dk, har køber 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra den dag, hvor køber har modtaget den bestilte varer: – Overskrides de 14 dages fortrydelsesret kan køber ikke bytte eller returnere de købte varer. – Fortrydelsesretten kan kun benyttes, hvis varen tilbageleveres i samme stand og mængde, som da køber modtog varen. – Fortrydelsesretten ophører, hvis køber bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt. – Når fortrydelsesretten benyttes, skal køber selv betale porto for at sende varen retur til Laid Back Luxury. – Hvis køber fortryder sit køb inden 14 dage tilbagebetales købesummen naturligvis, hvis dette ønskes. (Har køber købt for over 1.000 kr. er leveringen fragtfri – men fortryder køber nogle af varerne og returnere delvist – returneres beløbet for varerne og ikke fragten, hvis beløbet kommer under 1.000 kr. dette gælder også hvis hele ordren refunderes). – Kontakt venligst Laid Back Luxury på cu@laidbackluxury.dk inden returnering. Hvis køber fortryder en vare, skal varen sendes til følgende adresse:  Laid Back Luxury v/ Trine Højgaard, Lavendelstræde 5-7, bagh 3 sal, 1462 København K Køber betaler selv fragt for returneringer. Returpakke skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, være tydeligt mærket med købers navn, ordrenummer samt kopi af dokumentation for køb af varen. ***Bemærk venligst: Returnering sker på købers eget ansvar – sørg derfor altid for at få et tracking nr. på pakken. Pakker sendt pr. efterkrav modtages ikke. Europa Kommissions love og regler omkring Onlinetvistbilæggelse Du kan bruge følgende hjemmeside http://ec.europa.eu/consumer/odr eller http://ec.europa.eu/ til at indgive en klage over en vare eller tjenesteydelse, du har købt på internettet, og finde en neutral tredjepart (“tvistbilæggelsesorgan”) til at behandle tvisten. For mere information om Onlinetvistbilæggelse klik på følgende link for at blive omstillet: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show eller http://ec.europa.eu/ Generelle forbehold Vi tager forbehold for tastefejl, udsolgte varer, afgiftsændringer, prisstigninger fra leverandører, Force Majeure. Vi tager forbehold for udsolgte varer, men giver naturligvis besked hvis en vare er udsolgt, straks efter modtagelse af ordren.

Når køber handles på www.laidbackluxury.dk har køber 2 års reklamationsret. Dette betyder, at køber enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Der skal reklameres inden rimelig tid efter, at køber har opdaget manglen ved varen. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget. Hvis køber reklamerer over en vare, skal varen sendes til følgende adresse: Laid Back Luxury v/ Trine Højgaard, Lavendelstræde 5-7, bagh 3 sal, 1462 København K Kontakt venligst Laid Back Luxury på cu@laidbackluxury.dk inden returnering. Åbningstider Mandag – Fredag 11-18, Lørdag 11-16 Når køber returnerer en vare SKAL følgende angives: – En nøjagtig beskrivelse af fejlen samt kopi af faktura. Køber betaler selv fragt for returneringer. Returpakke skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, være tydeligt mærket med købers navn, ordrenummer samt kopi af dokumentation for køb af varen. ***Bemærk venligst: Returnering sker på købers eget ansvar – sørg derfor altid for at få et tracking nr. på pakken. Pakker sendt pr. efterkrav modtages ikke.

For at køber kan indgå en aftale med Laid Back Luxury via websitet, skal køber lade sig registrere med følgende personlige oplysninger: – Navn – Adresse – Post nummer – By – Telefonnummer – E-mail adresse – Password Laid Back Luxury foretager registreringen af købers personoplysninger med det formål at kunne levere varen til køber. Personoplysningerne registreres hos Laid Back Luxury og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via Laid back Luxury’s website, sikrer Laid back Luxury, at det altid sker ved afgivelse af købers udtrykkelige samtykke, således at køber er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren for Laid back Luxury har adgang til de oplysninger, der registreres om køber. Laid Back Luxury opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

English

Prices at www.laidbackluxury.dk are subject to changes daily and the buyer will be billed the price that is fixed on the order date. All prices on www.laidbackluxury.dk are incl. VAT. When the buyer is shopping at www.laidbackluxury.dk, this is done in the following languages: English.

Payments made to www.laidbackluxury.dk will be via PayPal or MobilePay. Purchase via PayPal – When the buyer has placed an order through www.laidbackluxury.dk, payments can be made via PayPal. – Buyer can either log in as a guest or create an account via e-mail address and password to proceed with payment. – Once the buyer has registered with PayPal payments can be made easily online. – It is free to pay with PayPal in Danish kroner, whether the buyer uses his/her PayPal account balance or an affiliated credit/debit card. – PayPal imposes only fees to sellers for their processing of transactions. – Buyer only incurs a fee if the purchase involves a currency exchange. Security via Paypal: For more information on buyer protection, click the following link: Paypal Buyer Protection

Delivery of goods from www.laidbackluxury.dk is deemed to have occurred as soon as the buyer has received the goods. All orders are shipped with Post Nord, unless otherwise agreed between the buyer and www.laidbackluxury.dk. Delivery will usually take place within 3-5 business days. The stated delivery date is indicative and may therefore be waived. We ship all items as package mail, which allows tracking of the parcel in case of problems. The goods are insured during the shipment and immediately upon receiving your order please check the package contents. If the parcel and / or contents are damaged at the time of delivery, you must report it to Post Nord immediately, no later than 2 days after delivery. Www.laidbackluxury.dk is not responsible for goods damaged during transport.

Free shipping within Denmark .

For trading on www.laidbackluxury.dk, the buyer has 14 days of cancellation. The cancellation right expires on the day the buyer has received the goods ordered: – Exceeded the 14-day right of withdrawal, the buyer can not exchange or return the purchased goods. – The right of cancellation can only be used if the goods are returned in the same condition and quantity as when the buyer received the goods. – The right of cancellation ceases if the buyer uses the goods in a way that clearly reduces the value of the product significantly. – When the right of withdrawal is used, the buyer must pay a postage to return the item to Laid Back Luxury. – If the buyer regrets his purchase within 14 days, the purchase price will be refunded, if desired. (If the buyer is purchased for over DKK 1000, delivery is free of charge – but undo purchases some of the goods and returns in part – returns the amount of the goods and not the freight if the amount is less than DKK 1,000. This also applies if the entire order is refunded). – Please contact Laid Back Luxury at cu@laidbackluxury.dk before returning. If the buyer regrets a product, the item must be sent to the following address: Laid Back Luxury v / Trine Højgaard, Lavendelstræde 5-7, bagh 3 floor, 1462 Copenhagen K Buyer pays self-shipping for returns. Returned goods must be returned in proper packaging, clearly marked with the buyer’s name, order number and copy of documentation for purchase of the item. *** Please note: Returns are made at the buyer’s own risk – always make sure to get a tracking number when sending a parcel. Packages sent per. Requirement is not received. European Commission Laws and Rules on Online Settlement You can use the following website http://ec.europa.eu/consumer/odr or http://ec.europa.eu/ to file a complaint about a product or service you have purchased On the Internet, and find a neutral third party (“dispute settlement body”) to process the dispute. For more information on online dating, click on the following link to retransmit: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show or http://ec.europa.eu/ General Reservations: LBL reserve all rights in regards to typo errors, sold items, tax changes, increased cost of production or Force Majeure. LBL reserve all rights in regards to sold out items, but also accepts the resposinbility of notifying customers, immediately, if their desired product is unavailable.

Following a successful transaction with www.laidbackluxury.dk, the purchase includes a 2 year warranty period. This means that the buyer can get the item repaired, exchanged, money back or discounted prices, depending on the individual situation. This requires, of course, that the complaint is justified and that any defect has not arisen due to incorrect use of the product or other damaging behavior. It must be advertised within a reasonable time after the buyer has discovered the defect of the item. We refund reasonable shipping costs when returning items, if the complaint is warranted. If the buyer wishes to return a product, the item must be sent to: Laid Back Luxury v / Trine Højgaard, Lavendelstræde 5-7, bagh 3 floor, 1462 Copenhagen K. Please contact Laid Back Luxury via email, cu@laidbackluxury.dk prior to making any returns. Working hours are: Monday – Friday 11-18, Saturday 11-16. If the buyer wishes to make a returns claim, the following information must be clearly stated and accurate: – A precise description of the error and a copy of the purchase invoice. The buyer must accept all financial responsibility of freight costs for returns. All claims must be returned in proper packaging, clearly marked with the buyer’s name, order number and copy of documentation for purchase of the item. *** Please note: Returns are made at the buyer’s own risk – always be sure to get a tracking number for your parcel.

In order for the buyer to conclude a deal with Laid Back Luxury through the website, the buyer must register with the following personal information: – Name – Address – Postal Code – City – Phone Number – Email Address – Password Laid Back Luxury makes the registration of the buyer’s personal information for the purpose of delivering the goods to the buyer. The personal data is registered with Laid Back Luxury and stored for 5 years after which the information is deleted. When collecting personal information through Laid Back Luxury’s website, we ensure that it only happens with the buyer’s explicit consent so that the buyer is informed about exactly what information is collected and why. The director of Laid Back Luxury has access to the information that is registered about the buyer.